Zapisy

Zapisy na obiady w trakcie ferii zimowych.

Aby zapisać dziecko na obiady dostarczane przez catering należy:

   1. Wypełnić KARTĘ ZAPISU (do pobrania poniżej).

   1. Wysłać kartę w wersji elektronicznej na adres mailowy biuro@stolowka151.pl 

   1. Po otrzymaniu maila aktywującego-zalogować się na „PORTALU RODZICA”, sprawdzić i uzupełnić dane.

   1. Dokonać płatności za obiady zgodnie z kwotą naliczoną w systemie-płatności on-line przez system LOCA są bezprowizyjne.

   1. Dokonać płatności za kartę obiadową (kaucja za kartę 20 zł-przelewem na konto stołówki). Karty dzieci klas” „0” i pierwszych, będą dostarczone bezpośrednio do klas 5 września. Karty dzieci II-VIII klasy, będą do odebrania 4 września po rozpoczęciu roku szkolnego lub 5 września od rana w sklepiku szkolnym. Wszystkie dzieci zapisane na obiady po 4 września mogą odbierać karty następnego dnia w sklepiku szkolnym. Jeśli dziecko ma kartę z poprzedniego roku – nie wykupuje kolejnej.

  Dokumenty do pobrania:

   NA OBIADY MOŻNA ZAPISAĆ SIĘ W KAŻDEJ CHWILI, WYPEŁNIAJĄC I DOSTARCZAJĄC W FORMIE ELEKTRONICZNEJ KARTĘ ZGŁOSZENIOWA DZIECKA. W ROKU SZKOLNYM KARTY MOŻNA DOSTARCZAĆ RÓWNIEŻ W FORMIE PAPIEROWEJ DO SKLEPIKU SZKOLNEGO.

   Infor­mu­jemy, że dane oso­bowe, w kar­tach zgło­szeń są wyko­rzy­sty­wane wyłącz­nie do wewnętrz­nych  potrzeb  dzia­łal­no­ści  Stołówki szkolnej   zwią­za­nej z żywie­niem dzieci. Nie są one udo­stęp­niane oso­bom postron­nym.(zgod­nie z Ustawą z dn.29.08.1997 roku o Ochro­nie Danych Oso­bo­wych).

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.